Translate

יום שני, 4 בנובמבר 2019

האגודה למלחמה בסרטן עם נתונים חדשים לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן הריאות 2019. מאת: שרית יוכפז


האגודה למלחמה בסרטן עם נתונים חדשים לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן הריאות 2019
=====================
בקרב גברים יהודים, קבוצה שבה חלה ירידה בשיעורי העישון, נצפתה גם ירידה בשיעור החולים החדשים המאובחנים עם המחלה
=====================
מחקר חדש: צריכה יומית של אגוזים עשויה להפחית את הסיכון של גברים לחלות בתת-סוג אלים של סרטן ריאות
=====================
עלייה של כ-2% בשנה במספר הנשים היהודיות המאובחנות עם המחלה
לרגל חודש המודעות למאבק בסרטן הריאות, הציגה האגודה למלחמה בסרטן נתונים חדשים, באדיבות הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות, מהם עולה כי, בשנת 2016, אובחנו בישראל 2,695 חולים חדשים בסרטן הריאות, לעומת 1,292 בשנת 1996.           בנשים יהודיות נצפתה עלייה מובהקת בשיעורי ההיארעות, בשני אחוזים לשנה, במשך שני העשורים האחרונים (2016-1996). עוד עלה מהנתונים כי עיקר הסיכון לחלות במחלה הוא בקבוצות הגיל המבוגרות (70 ומעלה), כאשר הסיכון בגברים גבוה בהרבה מאשר בנשים.
על פי נתוני האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות, שהתפרסמו לקראת מבצע ההתרמה השנתי 'הקש בדלת', דווח על עלייה מסוימת בהישרדות מהמחלה, ככל הנראה הודות לשיפור דרכי הטיפול וטכנולוגיות חדשניות. על פי דוח סיבות מוות בישראל, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהתפרסם בדצמבר 2018, שיעור התמותה מסרטן הריאות הוא הגבוה ביותר מבין סוגי הסרטן בקרב גברים בישראל (24.1 אחוז מכלל הפטירות מסרטן) ונמוך משמעותית ביחס למדינות הOECD-.
לדברי מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן: "עישון סיגריות הינו גורם הסיכון המוביל והקריטי ביותר להתפתחות סרטן הריאות. הסיכון של מעשנים לחלות בסרטן הריאות גדול פי 20 מאשר בקרב הלא-מעשנים, ופער זה גדל ככל שמעשנים יותר סיגריות. חשוב לדעת כי אדם המפסיק לעשן מפחית באופן משמעותי את הסיכון שלו לחלות. בקרב ציבור הגברים בהם חלה ירידה בשיעורי העישון, אנו צופים גם בירידה בשיעורי המאובחנים בסרטן הריאות. אני קוראת לציבור הרחב, ובעיקר לצעירים ובני נוער, הימנעו מההרגל הממכר והממית".
לדברי דנה פרוסט, מקדמת בריאות באגודה למלחמה בסרטן: "בשנה האחרונה אנחנו רואים עלייה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות בקרב בני נוער וצעירים בישראל ובעולם. על פי מחקרים אנו יודעים כי ההתמכרות לסיגריות אלקטרוניות חזקה יותר מההתמכרות לסיגריות רגילות וכי היא יכולה להוות שער כניסה לשימוש במוצרי עישון אחרים. האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות עליונה במניעת התחלת שימוש במוצרי עישון בקרב בני נוער וצעירים, על מנת למנוע תחלואה ומקרי מוות עתידיים מסרטן הריאות. הצעד שנמצא יעיל ביותר הוא העלאת המיסוי על מוצרי עישון, המהווה אסטרטגיה מרכזית להפחתת מקרי המוות מסרטן ולמניעת התחלת עישון בקרב צעירים ובני נוער. נכון להיום, המס אינו חל על סיגריות אלקטרוניות ויש למסות את הסיגריות האלקטרוניות כמו שאר מוצרי עישון. בריאות הציבור בעתיד תלויה בצעדים שיינקטו היום".
הנתונים המעודכנים ביותר, נכון לנובמבר 2019 (באדיבות הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות):
מספר החולים בישראל
·        בשנת 1996 אובחנו בישראל 1,292 חולים חדשים בסרטן הריאות - 904 (69.9%) מהם היו גברים ו-388 (30.1%), נשים. בקרב הגברים החולים היו 770 גברים יהודים, 110 גברים ערבים ו-24 גברים 'אחרים'. בקרב הנשים החולות היו 363 נשים יהודיות, 20 נשים ערביות, ו-5 נשים 'אחרות'. 

·        בשנת 2006 אובחנו בישראל 1,881 חולים חדשים בסרטן הריאות - 1,260 (66.9%) מהם היו גברים ו-621 (33.1%), נשים. בקרב הגברים החולים היו 1,048 גברים יהודים, 155 גברים ערבים ו-57 גברים 'אחרים'. בקרב הנשים החולות היו  571 נשים יהודיות, 29 נשים ערביות, ו-21 נשים 'אחרות'. 

·        בשנת 2016 אובחנו בישראל 2,695 חולים חדשים בסרטן הריאות, 1,724 (64.0%) מהם היו גברים ו-971 (36.0%) נשים. בקרב הגברים החולים היו 1,323 גברים יהודים, 288 גברים ערבים ו- 113 גברים 'אחרים'. בקרב הנשים החולות היו  871 נשים יהודיות, 52 נשים ערביות, ו-48 נשים 'אחרות'. 
מכאן, שמספר החולים האבסולוטי (לאו דווקא השיעור) עלה במהלך שני העשורים האחרונים בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל. יש לציין כי שיעור הנשים בקרב החולים עלה אף הוא כנראה לאור הצטרפותן למעגל המעשנים.
הסיכון למחלה בישראל
היארעות המחלה (כלומר, מספר החולים החדשים שמאובחנים בשנה לכל 100,000), מתארת את הסיכון לחלות בה. בשנת 2016 היו שיעורי המחלה (ל-100,000, בתקנון לגיל) ביהודים 28.2 בגברים ו-14.7 בנשים; בערבים היו מדדי ההיארעות המקבילים 49.7 בגברים ו-7.7 בנשים; וב'אחרים' היו המדדים 55.8 בגברים ו-13.6 בנשים.
בנוסף, נבדקו גם המגמות העתיות בתחלואה, שם נמצא כי בגברים יהודים נצפתה ירידה מובהקת בהיארעות במשך שני העשורים האחרונים (2016-1996), בעוד בגברים ערבים לא נצפה כל שינוי. בגברים 'אחרים' הירידה הייתה רק בעשור הראשון (2006-1996), כאשר בעשור שלאחריו (2016-2006) הייתה התייצבות בהיארעות. בנשים יהודיות נצפתה עלייה מובהקת בתחלואה במשך שני העשורים האחרונים, ללא שינוי בנשים ערביות ובנשים אחרות (תרשים 1).
תרשים 1: עיבוד Joinpoint, שיעורי היארעות ל-100,000 של סרטן הריאה, מתוקנן לגיל, ישראל 1996-2016, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין (באדיבות הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות).
טבלה 1: (באדיבות הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות).
קבוצה
תקופה
APC
p-value
הסבר
גברים יהודים
1996-2016
-0.4
<0.05
ירידה מובהקת בשיעור ההיארעות, בכחצי אחוז לשנה, בתקופה 1996-2016
נשים יהודיות
1996-2016
2.0
<0.05
עלייה מובהקת בשיעור ההיארעות, בשני אחוזים לשנה, בתקופה 1996-2016
גברים ערבים
1996-2016
0
0.9
ללא שינוי במשך כל התקופה 1996-2016
נשים ערביות
1996-2016
1.1
0.1
ללא שינוי במשך כל התקופה 1996-2016
גברים אחרים
1996-2006
-4.1
<0.05
ירידה מובהקת בשיעור ההיארעות, בכארבעה אחוז לשנה, בתקופה 1996-2006 ויציבות לאחר מכן (2006-2016)
גברים אחרים
2006-2016
1.0
0.3
נשים אחרות
1996-2016
1.3
0.2
ללא שינוי במשך כל התקופה 1996-2016

כמו כן, נבדקו שיעורי התחלואה לפי קבוצת גיל, מין ואוכלוסייה בשנים 2016-2011 (תרשים 2). נראה כי עיקר הסיכון הוא בקבוצות הגיל המבוגרות (70 ומעלה), אם כי הסיכון בגברים גבוה בהרבה מאשר בנשים. הסיכון בגברים ערבים ובגברים אחרים היה גבוה מזה שבגברים יהודים; בנשים, הסיכון הגבוה ביותר נצפה ביהודיות ובאחרות.
תרשים 2: שיעור ההיארעות ל-100,000 לפי קבוצות גיל, מין, ואוכלוסייה, סרטן הריאה 2011-2016 (באדיבות הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות)

יום עיון ללא תשלום לחולי סרטן הריאות
ביום רביעי, 20 בנובמבר, בין השעות 14:00-09:30, יתקיים במרכז הכנסים 'ישראל יפה בפארק', שד' רוקח 80, תל אביב, יום עיון בנושא סרטן הריאות, בהנחיית ד"ר נטלי מימון, רופאה בכירה מהמערך האונקולוגי במרכז הרפואי מאיר. הכניסה ליום העיון הינה ללא תשלום, והוא יכלול הרצאות של מיטב המומחים, פאנל שאלות ותשובות וכיבוד קל. מומלץ להירשם מראש. לרישום לחצו כאן או התקשרו לטלפון: 03-5721678. יום העיון באדיבות חברת רוש.
האגודה למלחמה בסרטן בעד תוכנית פיילוט מבוקרת לגילוי מוקדם של סרטן הריאות
בשנים האחרונות מתקיים דיון מדעי במערכות הבריאות בארץ ובעולם בנושא גילוי מוקדם של סרטן הריאות באוכלוסייה של אנשים הנמצאים בסיכון גבוה וללא תסמינים למחלה.
מדובר על תוכנית באמצעות בדיקת הדמיה CT, במינון קרינה נמוך לאנשים מעשנים. האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהתמקצעות בתחום בארץ והיא בעד יישום תוכנית סריקה, ובתנאי שתיעשה בדרך שתוביל ליותר תועלת מנזק לציבור הנבדקים. יש לדאוג לתקינות המכשור ורמת הקרינה, יש להכשיר רדיולוגים במיומנויות פענוח הבדיקות בקרב מעשנים, וכן לתדרך את רופאי המשפחה להפנות מעשנים לבדיקה רק לאחר שהוצגו להם היתרונות והחסרונות שלה. ממחקרים שנערכות בארצות הברית ובאירופה, יתרון הבדיקה הוא ירידה בתמותה, והחסרונות הם שיעור גבוה של תוצאות חיוביות כוזבות (False positive), המוביל לפעולות פולשניות, כמו ביופסיה, המהווה סיכון של ממש לחשיפה לזיהומים, של מעשנים שריאותיהם בעלות רגישות גבוהה. נכון להיום, בניגוד לנאמר על ידי גורמים שונים, אין אף מדינה בעולם בעלת מערכת בריאות ציבורית שיישמה תוכנית סריקה כזו. בארצות הברית, שם כבר מתבצעת הבדיקה, היא מוצעת רק תחת מגבלות חמורות כך שרק אחוזים בודדים מבצעים אותה. האגודה למלחמה בסרטן בעד יישום תוכנית פיילוט מבוקרת לגילוי מוקדם של סרטן הריאות, הכוללת בקרת איכות, כדי שעל פי התוצאות תגובש החלטה מושכלת על יישום תוכנית לאומית כלל ארצית. לחצו כאן לעיון מעמיק בנייר עמדה בנושא, במיזם ויקירפואה של איגוד רופאי המשפחה.
5 עובדות מעניינות על סרטן הריאות
1.      נגמלת מעישון? הפחתת את הסיכון שלך לחלות – על פי המחקרים, אדם המפסיק לעשן מפחית באופן משמעותי את הסיכון שלו לחלות בסרטן הריאות. הסיכון הולך ופוחת ככל שחולף הזמן, וכעבור 15 שנה לאחר הפסקת העישון, רמת הסיכון משתווה לשאר האוכלוסייה.
2.      עישון פסיבי - שיעור התחלואה בסרטן הריאות ובמחלות לב בקרב אנשים שאינם מעשנים אך שחיים עם בני זוג מעשנים, גבוה ב-25% מאשר באנשים שבני זוגם אינם מעשנים. מנתוני משרד הבריאות, בכל שנה מתים מעישון פסיבי בישראל       כ-800 בני אדם, אשר נחשפים אליו בבתים, במשרדים, במסעדות ובמקומות נוספים.
3.      אכילת שום עשויה להפחית את הסיכון לפתח סרטן ריאות - מחקר שנערך בסין בשנת 2016 בדק את הקשר בין אכילת שום הידוע בסגולותיו הבריאותיות, ובין התחלואה בסרטן ריאות. תוצאות המחקר הצביעו על כך שצריכת שום חי עשויה להפחית את הסיכון לפתח סרטן ריאות, בהתאם לרמת הצריכה שלו.
4.      מעשנות ועובדות במשמרות לילה? אתן נמצאות בסיכון מוגבר לחלות בסרטן ריאות - במחקר מקיף שנערך ע"י חוקרים מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב בשנת 2013, נבחן הקשר בין עבודת אחיות במשמרות לילה מתחלפות, והסיכון לחלות בסרטן ריאות בקרב נשים. תוצאות המחקר מצביעות על כך שקיים סיכון מוגבר לחלות בסרטן ריאות הקשור לעבודה ממושכת במשמרות לילה מתחלפות בקרב מעשנות, שאינו קיים בקרב אלו שאינן מעשנות.
5.      הקשר בין גז ראדון לסרטן הריאות - באזורים מסוימים בארץ קיימים בקרקע מצבורי ראדון. זהו גז טבעי חסר ריח, וכאשר הוא נפלט מן הקרקע, הוא מתנקז לתוך יסודות בניינים ומרתפים. כיום סבורים שחשיפה ממושכת לראדון מעלה את הסיכון לחלות בסרטן הריאות, בעיקר במעשנים. ניתן לערוך בדיקה לגילוי נוכחות ראדון, ולנקוט צעדים פשוטים של אוורור כדי להפחית את הצטברותו.
מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן מציג מחקר חדש לרגל חודש המודעות למאבק בסרטן הריאות
צריכה יומית של אגוזים עשויה להפחית את הסיכון של גברים לחלות בתת-סוג אלים של סרטן ריאות

במחקר עוקבה של חוקרים מאוניברסיטת מאסטריכט בהולנד נבדק הקשר בין צריכת אגוזים כוללת וצריכה של אגוזים מסוגים שונים ובין הסיכון לחלות בסרטן הריאות. לצורכי המחקר אספו החוקרים נתונים על הרגלי התזונה, הבריאות ואורח החיים של 120,852 מבוגרים בריאים, נשים וגברים בגיל 69-55, שענו על שאלונים בנושאים אלו. בתום מעקב של 20 שנה זוהו 2,861 מקרי סרטן הריאות, מרביתם מסוג תאים לא קטנים (SCC, אדנוקרצינומה ותאים גדולים), ומיעוטם, כפי שידוע גם מחוץ למסגרת המחקר, מסוג תאים קטנים – המתאפיין בהתפשטות מהירה והתפתחות גרורות כבר בשלבים מוקדמים של המחלה, ונגרם על פי רוב כתוצאה מעישון.

על פי ממצאי המחקר, צריכה כוללת של אגוזים לא הראתה קשר מובהק סטטיסטי לסיכון לחלות בסרטן ריאות באופן כללי. עם זאת, צריכה יומית גבוהה של אגוזים (למעלה מ-10 גרם, למשל 4-3 אגוזי מלך, 5 אגוזי קשיו או פקאן ו-9-7 שקדים), לעומת אי צריכתם, הייתה קשורה בירידה של 38% בסיכון של גברים לחלות בסרטן ריאות מסוג תאים קטנים, סוג שכיח פחות אך אלים, הנוטה להתפתחות גרורות כבר בשלבים מוקדמים של המחלה. הירידה בסיכון נצפתה יותר בגברים שלא עישנו מעולם או שנגמלו מעישון של עד חפיסת סיגריות אחת ביום. צריכה ספציפית של אגוזי עצים (כגון, אגוזי מלך, לוז, ברזיל, קשיו, פקאן, פיסטוקים, ערמונים, ועוד) ושל אגוזי אדמה (בוטנים) הייתה קשורה בירידה בסיכון של גברים לפתח סרטן ריאות מסוג תאים קטנים: עבור כל 5 גרם ביום של אגוזי עצים נצפתה ירידה של 30% בסיכון, ועבור בוטנים נצפתה ירידה של 7%. לא נצפה קשר דומה לגבי תתי-סוגים אחרים של סרטן ריאות, ולא נצפה קשר בין צריכת אגוזים לסיכון לפתח סרטן ריאות בקרב נשים.

לסיכום, צריכה גבוהה של אגוזים, ובעיקר של אגוזי עצים, הייתה קשורה לירידה בסיכון של גברים לחלות בסרטן ריאות מסוג תאים קטנים.

פורסם במהדורת פברואר 2019 של כתב העת Lung Cancer.


האגודה למלחמה בסרטן מזמינה נשים וגברים המתמודדים עם סרטן הריאות להתקשר למוקד הטלמידע® של האגודה למלחמה בסרטן המאויש 24 שעות ביממה, למענה על שאלות ולקבלת חוברות הסברה ללא תשלום, כמו גם מידע על הטיפולים השונים למחלה, שירותי התמיכה, מידע על מחקרים קליניים בתחום ועוד, בשיחת חינם לטלפון שמספרו 1-800-599-995.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה